Generalforsamling, torsdag den 25. juni 2020

11. juni 2020

Vi afholder generalforsamling, torsdag, den 25. juni 2020 kl. 19.00

på Hotel Hjallerup Kro, Søndergade 1, Hjallerup

med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3.  Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4.  Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

5.  Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

6.  Forslag fra bestyrelsen

7.  Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

     På valg er:

     Lars Valentin Jensen - modtager genvalg

     Jan Blauenfeldt - modtager ikke genvalg

   9.  Valg af suppleanter

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

For ikke at overskride det aktuelt gældende forsamlingsforbud, bliver vi nødt til at få tilmelding til generalforsamling.

Tilmelding foretages ved at skrive en mail til mail@hjallerupfjernvarme.dk - senest den 22. juni