Generalforsamling

10. april 2019

Vi afholder generalforsamling, Onsdag, den 24. april 2019 kl. 19.00

i Klubhuset, Hellevadvej 6, klokkerholm

med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3.  Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4.  Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

5.  Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

6.  Forslag fra bestyrelsen

7.  Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

     På valg er:

     Niels Jørgen Pedersen - modtager genvalg

     Lynge Andersen - modtager genvalg

     Karsten Jørgensen - modtager ikke genvalg

9.  Valg af suppleanter

10. Valg af revisor

11. Eventuelt